28.08.2014

  2012 İnkılap Tarihi Ders Notları, Sunumlar, Slaytlar ve Projeler

  Sponsorlu Bağlantılar

   2012 İnkılap Tarihi Ders Notları, Sunumlar, Slaytlar ve Projeler indir yükle

  Türk kültürü hakkında sunu alıntı
  http://www.dokumanyukle.com/index.php/files/get/BNjYXDZrzk/turk-kulturu.ppt

  İnkılap Tarihi 10 adet sunu

   DOSYA İÇİNDE BULUNAN SUNULAR Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Sunusu Saltanatın Kaldırılması Sunusu Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılışı Sunusu Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Sunusu Halifeliğin Kaldırılması Sunusu Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Sunusu Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar Sunusu Düzenli Ordunun Kuruşu Sunusu Cumhuriyetin İlanı Çok Partili Rejim Denemeleri Sunusu

  sunuları indirmek için tıklayınız.

  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tüm konular(SUNU)

  sunuyu indirmek için tıklayınız.

  Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler Sunusu

  ön İzlemesi
  Yeni Hazırladığım Sunu

  Tarih İle İlgili Önemli Ders Notları

   

  • 1-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
   -Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni
   2-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
   -Ekberiyet Sistemi 3**-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?Kaynakwh:
   -Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)
  • 4-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
   -Serdar-ı Ekrem
   ****önemli****
   Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
   Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
   Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.
   Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi5-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
   -Öşür(aşar)6-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
   -Cizye
   7-***Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
   -Haraç
   8**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
   -Akçe
   9-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
   -Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

   11***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
   -Ulufe

   12-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
   -Reaya
   *Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
   *Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
   *Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi
   *Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi

   13-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
   -Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

   14-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
   -Yavuz-Midilli
   15-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
   -Nusret Mayın Gemisi

   16-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
   -1918 Brest Littowsk

   I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
   *Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.

   **Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

   17-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
   -Mondros Ateşkes antlaşması
   143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
   -Hasan Tahsin

   18-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
   -Kuva-yi Milliye

   19-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
   -Paris Barış Konferansı

   20-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
   -9.Ordu Müfettişi
   147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
   -Amasya genelgesi

   21-İ**lk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
   -Amasya Genelgesi

   22-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
   -Erzurum Kongresi
   23-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
   -Erzurum Kongresi

   24-****Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
   -Erzurum Kongresi
   25-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
   -Erzurum Kongresi

   26-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
   -Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

   27-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
   -Amasya görüşmeleri

   28-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
   -Felah-ı Vatan
   156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
   -Misak-ı Millinin ilanı

   29-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
   -23 Nisan 1920
   30-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
   -Teşkilat-ı Esasiye
   31-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
   -Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
   32-***Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
   -Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

   33-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
   -Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

   34-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
   -Gümrü Antlaşması

   35-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
   -Fransa- Ankara Antlaşması

   36-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
   -Güney Cephesi

   37-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
   -Yunanistan
   166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
   -I.İnönü Zaferi

   ***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

   38-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
   -Gümrü Antlaşması
   168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
   -Rusya-Moskova Antlaşması

   39-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
   -Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

   40-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
   -Londra Konferansı

   41-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
   -Kütahya-Eskişehir Savaşları

   42-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
   -Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce

   43-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
   -Tekalif-i Milliye Emirleri

   44-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
   -Sakarya Meydan Muharebesi

   45-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
   -Sakarya Meydan Muharebesi
   175-*Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
   -Sakarya Meydan Savaşı

   46-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
   -Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)

   47-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
   -Fransa (Ankara Antlaşması ile)

   48***-İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
   -Mudanya Ateşkes Antlaşması

   49-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
   -Mudanya Ateşkes Antlaşması

   50-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
   -Başkomutanlık Meydan Muharebesi

   51-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
   -Mudanya Ateşkes Antlaşması

   52-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
   -Abdülmecit Efendi

   53-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
   -VI.Mehmet (Vahdettin)

   54-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
   -Lozan Barış Antlaşması

   55-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
   -Lozan Barış Antlaşması

   56**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
   -Montrö Boğazlar Sözleşmesi

   57-**Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
   -Saltanatın kaldırılması

   58-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?Kaynakwh:
   -M.Kemal Paşa
   189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
   -İsmet (İnönü)Paşa

   59-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
   -Fethi (Okyar) bey
   60-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
   -İsmet İnönü
   192-*Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
   -Halifeliğin Kaldırılması

   61-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
   -Cumhuriyet Halk Partisi

   62**Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
   -Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

   63***-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
   -Serbest Cumhuriyet Fırkası

   64-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
   -Takrir-i Sükun Kanunu

   65-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
   -İsviçre

   66-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
   -Tevhid-i Tedrisat Kanunu
   199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
   -Türk Dil Kurumu

   67****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
   -Milliyetçilik İlkesi

   68-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
   -İzmir İktisat Kongresi

   69-****Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
   -Devletçilik
   70-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
   -Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

  • TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI
    

   ÜNİTELER
   1. 20 . YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
   2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
   3. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI
   4. KURTULUŞ SAVAŞI
   5. CUMHURİYET DÖNEMİ
   6. TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA
   7. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ SİYASETİ
   8. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ
   9. ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE İSMET İNÖNÜ’NÜN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ

  TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI

  “İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi”ni Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Seçilmiş Sorulardan Oluşan
  …İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası…

  3. Selim , 2. Mahmut, Tanzimat Dönemi İle İlgili Test Soruları
  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (1)
  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (2)
  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (3)
  Atatürk İlke Ve İnkılapları İle İlgili Test Soruları
  Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkelerinin Özellikleri İle İlgili Test Soruları (1)
  Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkelerinin Özellikleri İle İlgili Test Soruları (2)
  Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkelerinin Özellikleri İle İlgili Test Soruları (3)
  Atatürk İlkeleri Ve Dış Politika İle İlgili Test Soruları (1)
  Atatürk İlkeleri Ve Dış Politika İle İlgili Test Soruları (2)
  Atatürk İlkeleri Ve Dış Politika İle İlgili Test Soruları (3)
  Atatürk İlkeleri Ve Dış Politika İle İlgili Test Soruları (4)
  Birinci Dünya Savaşı, Cepheler, TBMM İle İlgili Test Soruları
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (1)
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (2)
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (3)
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (4)
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları (5)
  Birinci TBMM, Wilson İlkeleri, Sevr Antlaşması, Cepheler İle İlgili Test Soruları (1)
  Birinci TBMM, Wilson İlkeleri, Sevr Antlaşması, Cepheler İle İlgili Test Soruları (2)
  Cumhuriyet Dönemi, Dış Politika, Özellikleri İle İlgili Test Soruları
  Cumhuriyet Dönemi, İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (1)
  Cumhuriyet Dönemi, İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (2)
  Cumhuriyet Dönemi, İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (3)
  Cumhuriyet Dönemi, İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (4)
  Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, Türkiye’nin Dış Politikası İle İlgili Test Soruları (1)
  Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, Türkiye’nin Dış Politikası İle İlgili Test Soruları (2)
  Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, Türkiye’nin Dış Politikası İle İlgili Test Soruları (3)
  Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, Türkiye’nin Dış Politikası İle İlgili Test Soruları (4)
  Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, Türkiye’nin Dış Politikası İle İlgili Test Soruları (5)
  Genelgeler, Kongreler, İstanbul’un İşgali, TBMM’nin Açılması İle İlgili Test Soruları
  İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (1)
  İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (2)
  İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (3)
  İnkılaplar, İnkılapların Özellikleri İle İlgili Test Soruları (4)
  Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın Aşamaları, Sonuçları İle İlgili Test Soruları (1)
  Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın Aşamaları, Sonuçları İle İlgili Test Soruları (2)
  Kurtuluş Savaşı Öncesi, Hazırlık Dönemi Ve Sonrası İle İlgili Test Soruları
  Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (1)
  Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (2)
  Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (3)
  Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (4)
  Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (5)
  Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (6)
  Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları (7)
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Cephelerin Sonuçları İle İlgili Test Soruları (1)
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Cephelerin Sonuçları İle İlgili Test Soruları (2)
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Cephelerin Sonuçları İle İlgili Test Soruları (3)
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Cephelerin Sonuçları İle İlgili Test Soruları (4)
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Cephelerin Sonuçları İle İlgili Test Soruları (5)
  Milli Mücadele, Cemiyetler, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı, Milli Kongreler İle İlgili Test Soruları
  Sanayi İnkılabı, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı İle İlgili Test Soruları

  Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır…


  TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
  >>>TIKLAYIN
  <<<

  SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
  >>>TIKLAYIN
  <<<

  İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
  >>>TIKLAYIN
  <<<

  İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
  >>>TIKLAYIN<<<

  İnkılap tarihi ders notları ile ilgili dosyalar

  Resimlerle Atatürk İnkılapları ve Yenilikleri
  YGS İnkılap Tarihi test soruları ve cevapları
  Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları(B)
  Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları(A)
  8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
  Lise sosyoloji dersi çalışma ve ders notları
  Lise felsefe dersi çalışma ve ders notları
  Lise mantık dersi çalışma ve ders notları
  4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dolaşım ve Solunum sistemi konu özetleri, ders notları
  8.sınıf TC. İnkılap Tarihi Atatürk’ten Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı ve Türkiye konulu proje çalışma formu ve dereceli puanlama anahtarı
  İlköğretim Sosyal Grubu Dersleri Konuların Yıllık İşleniş Planı
  Vitaminler, bulunduğu besinler ve faydaları
  8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem, Performans Görevleri
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 2011-2012 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
  11.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yıllık Planı Yeni Müfredat, Kısaltılıp ,Düzenlenmiş
  TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı(Yeni Müfredat) Lise
  2011-2012 Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yıllık Plan( Yeni Müfredat)
  6,7.Sınıf Sosyal Bilgiler,8.Sınıf TC.inkılap tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2011-2012 Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12.Sınıf 2011-2012 Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı 4 saatlik
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12.Sınıf 2011-2012 Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları
  8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi II.Dön.II.Yazılı test soruları
  Tc. İnkılap Tarihi Anıtkabirin yapım tarihi konulu çalışma
  TC. İnkılap tarihi Atatürk e sukiast konulu slayt çalışması,sunum
  TC. İnkılap tarihi Atatürk’ün hayatı-2 bulmaca etkinliği ve cevapları
  TC. İnkılap tarihi Atatürk’ün hayatı-1 bulmaca etkinliği ve cevapları
  Sosyal bilgiler 6.sınıf demokrasinin serüveni konulu 7 sayfalık etkinlikler ve ders notları
  Lise sosyoloji dersi konu anlatım özetleri
  8.Sınıf TC. inkılap tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları
  Tarih ve TC. inkılap tarihi dersleri 2.dönem okul zümresi
  8.Sınıf TC. inkılap tarihi 1.dönem 2.yazılı soruları
  8.Sınıf TC. inkılap tarihi 1.dönem 2.yazılı soruları
  Kimya dersi kimyasal bağlar konulu ders notu
  8.Sınıf TC. inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı 2009-2010
  8.Sınıf TC. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük -Bir kahraman doğuyor- 1.ünite değerlendirme soruları
  8.sınıf TC. inkılap tarihi yıllık planı 2009-2010
  Müdür yardımcılığı sınavına hazırlık ders notları
  8.Sınıf TC. İnkılap tarihi 2.dönem 1.yazılı
  8.Sınıf TC. İnkılap tarihi 2.dönem 1.yazılı
  8.Sınıf TC. İnkılap tarihi 2.dönem 1.yazılı
  8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi Ders Notları
  8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi Soru Bankası
  8.sınıf TC. İnkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı
  8.snf TC. ink. tarihi 5 adet ç.zeka ders planı
  2007-2008 8.sınıf İnkılap tarihi yıllık plan
  Sosyal Bilgiler,Vatandaşlık ve İnkılap Tarihi proje çalışması konuları
  2006-2007 Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Vatandaşlık Dersi 2.dönem 1.zümre
  T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8.Sınıf Performans görevleri Konuları
  8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları
  8.sınıf TC. İnkılap tarihi test soruları
  11.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı

  Sponsorlu Bağlantılar

  Cumhuriyet ve milli mücadele dönemi yazarları, şairleri ve edebiyatçıları kimlerdir

  Ballı turp nasıl yapılır

  Bu sayfadaki "2012 İnkılap Tarihi Ders Notları, Sunumlar, Slaytlar ve Projeler" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current ye@r *